29 lipca 2022

Sprawy karne – jak wybrać dobrego adwokata i jak przebiega proces?

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności to najczęstsze przyczyny spraw karnych. Wiele tego typu postępowań prowadzonych przed sądem jest złożonych i trudnych zarówno dla osób będących w nich stroną podejrzaną, jak i już oskarżoną czy pokrzywdzoną. Więcej informacji na ich temat można uzyskać w kancelarii adwokackiej i radców prawnych. Jedno z takich miejsc jest prowadzone w Koninie przez Zuzannę Gadzinowską-Hypki i Karola Gadzinowskiego.

Jaka jest rola prawnika w sprawach karnych?

Obowiązujący w Polsce Kodeks karny wyróżnia wiele przestępstw. Wiele z nich jest codziennie popełnianych w naszym najbliższym otoczeniu. Często osoba podejrzana zostaje zatrzymana przez Policję i nagle rodzina nie ma z tą osobą żadnego kontaktu. Należy wówczas niezwłocznie skontaktować się z adwokatem lub radcą prawnym i zlecić mu obronę zatrzymanej osoby. Adwokat i radca prawny, mają wtedy możliwość kontaktu z Policją, Prokuraturą, wzięcia udziału we wszystkich czynnościach prowadzonych z zatrzymaną osobą. Czynnościach prowadzonych przez Policję oraz Prokuraturę. Radca prawny Zuzanna Gadzinowska-Hypki oraz adwokat Karol Gadzinowski biorą wówczas także udział w posiedzeniach sądowych których przedmiotem jest zastosowanie tymczasowe aresztu. Gdy taka sprawa z postępowania przygotowawczego wchodzi w fazę postępowania sądowego klient który ustanowił adwokata lub radcę prawnego jest przez niego reprezentowany na sali sądowej.

Przede wszystkim pamiętać należy, że jedną z podstawowych zasad prawa karnego jest zasada in dubio pro reo czyli zasada domniemania niewinności – “oskarżonego uważa się niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem a niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego”.

Rolą adwokata jest obrona oskarżonego polegająca np. na tym by wykazać, że osoba oskarżona jest niewinna lub np., że zachodzi wiele wątpliwości których nie da się usunąc a te wątpliwośc muszą zostać roztrzygnięte na korzyść oskarżonego. Możliwości obrony jest wiele i wszystko zawsze rozpatrywane jest indywidualnie w kontekście konkretnej sprawy. Każda sprawa jest bowiem inna i nawet drobny szczegół może mieć znaczenie. Niekiedy rola adwokata i radcy prawnego polega na tym by wynegocjować dla oskarżonego korzystną karę i takie sytuacje także często się zdarzają (oskarżeni dobrowolnie poddają się karze).

Adwokat lub radca prawny, może także występować w sprawach karnych w imieniu osoby pokrzywdzonej, na etapie przedsądowym oraz w sądzie. Osoba pokrzywdzona może być oskarżycielem posiłkowym lub oskarżycielem prywatnym (w sprawach prywatnoskargowych) i wówczas może także być reprezentowana przez radcę prawnego Zuzannę Gadzinowską-Hypki i adwokata Karola Gadzinowskiego. Strona pokrzywdzona może otrzymać nawiązkę lub zadośćuczynienie, pomoc adwokata i radcy prawnego jest bardzo pomocna.

Adwokat lub radca prawny prowadzi także postępowaniania z udziałem młodocianych i nieletnich.

Niezależnie od tego, jakie podłoże mają sprawy karne, informacji na ich temat można zasięgnąć u prawnika. Warto zwrócić uwagę na jego specjalizację. W Koninie reprezentowaniem klientów we wspomnianych procesach sądowych zajmuje się m.in. kancelaria adwokacka i radców prawnych, która prowadzona jest przez Zuzannę Gadzinowską-Hypki i Karola Gadzinowskiego.