Procesy sądowe, negocjacje oraz mediacje z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, karne

Nierzadko procesy sądowe są skomplikowane a także trwają długo. Dlatego wiele osób korzysta z profesjonalnej pomocy świadczonej przez wyspecjalizowane kancelarie. Nasz zespół zajmuje się obroną osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa, ale także reprezentacją osób pokrzywdzonych w postępowaniach karnych.

Zajmujemy się także reprezentacją stron w sprawach z zakresu prawa cywilnego, spadkowego oraz rodzinnego i opiekuńczego. Reprezentujemy strony
w procedurach cywilnych, spadkowych, o zapłatę, zapłat, rozgraniczeniami działek, naruszeniami posiadania, rozwodami, separacjami, alimentami, kontaktami z dzieckiem, podziałami majątku.

Prawo cywilne i gospodarcze

Reprezentacja przed sądami oraz w postępowaniu przedsądowym we wszystkich  sprawach cywilnych i gospodarczych, w tym między innymi, w sprawach dotyczących: zapłaty, odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy, odpowiedzialności za czyn niedozwolony, ochrony dóbr osobistych, zasiedzenia, ochrony posiadania, zniesienia współwłasności, najmu, dzierżawy, spadków, darowizn oraz zachowku, o ubezwłasnowolnienie. W tym negocjowanie przygotowywanie, oraz opiniowanie umów, porozumień, ugód, nadzór nad prawidłowością wykonania zawartych umów.

Sądowe oraz przedsądowe dochodzenie należności pieniężnych oraz realizacji postanowień umownych, przygotowywanie oraz opiniowanie umów gospodarczych, tworzenie, rejestracja spółek.

Reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Reprezentacja strony w sprawach o: rozwód, separację, alimenty
(o zasądzenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego), pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, uregulowanie lub zmianę kontaktów między rodzicami a dziećmi, przysposobienie, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, dotyczące opieki
i kurateli, ustanowienie rozdzielności majątkowej oraz podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej.

Prawo karne

Obrona podejrzanego oraz reprezentacja  pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym.

Obrona w postępowaniu karnym oskarżonego oraz reprezentacja oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego we wszystkich sprawach karnych i karnoskarbowych.

Obrona skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym.