Sprawy karne Konin

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności to najczęstsze przyczyny spraw karnych. Wiele tego typu postępowań prowadzonych przed sądem jest złożonych i trudnych zarówno dla osób będących w nich stroną podejrzaną, jak i już oskarżoną czy pokrzywdzoną. Więcej informacji na ich temat można uzyskać w kancelarii prawnej. Jedno z takich miejsc jest prowadzone w Koninie przez Zuzannę Gadzinowską-Hypki.

Jaka jest rola prawnika w sprawach karnych?

Obowiązujący w Polsce Kodeks karny wyróżnia wiele przestępstw. Wiele z nich jest codziennie popełnianych w naszym najbliższym otoczeniu. Często osoba podejrzana zostaje zatrzymana przez Policję i nagle rodzina nie ma z tą osobą żadnego kontaktu. Należy wówczas niezwłocznie skontaktować się z radcą prawnym i zlecić mu obronę zatrzymanej osoby. Radca prawny ma wtedy możliwość kontaktu z Policją, Prokuraturą, wzięcia udziału we wszystkich czynnościach prowadzonych z zatrzymaną osobą. Czynnościach prowadzonych przez Policję oraz Prokuraturę. Radca prawny Zuzanna Gadzinowska-Hypki bierze wówczas także udział w posiedzeniach sądowych, których przedmiotem jest zastosowanie tymczasowe aresztu. Gdy taka sprawa z postępowania przygotowawczego wchodzi w fazę postępowania sądowego klient, który ustanowił radcę prawnego jest przez niego reprezentowany na sali sądowej.

Przede wszystkim pamiętać należy, że jedną z podstawowych zasad prawa karnego jest zasada ind dubio pro reo, czyli zasada domniemania niewinności – „oskarżonego uważa się niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem a niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego”.

Rolą radcy prawnego jest obrona oskarżonego polegająca np. na tym, by wykazać, że osoba oskarżona jest niewinna lub np. że zachodzi wiele wątpliwości, których nie da się usunąć a te wątpliwość muszą zostać rozstrzygnięte na korzyść oskarżonego. Możliwości obrony jest wiele i wszystko zawsze rozpatrywane jest indywidualnie w kontekście konkretnej sprawy. Każda sprawa jest bowiem inna i nawet drobny szczegół może mieć znaczenie. Niekiedy rola radcy prawnego polega na tym, by wynegocjować dla oskarżonego korzystną karę i takie sytuacje także często się zdarzają (oskarżeni dobrowolnie poddają się karze).

Radca prawny może także występować w sprawach karnych w imieniu osoby pokrzywdzonej, na etapie przedsądowym oraz w sądzie. Osoba pokrzywdzona może być oskarżycielem posiłkowym lub oskarżycielem prywatnych (w sprawach prywatnoskargowych) i wówczas może także być reprezentowana przez radcę prawnego Zuzannę Gadzinowską-Hypki. Strona pokrzywdzona może otrzymać nawiązkę lub zadośćuczynienie, pomoc radcy prawnego jest bardzo pomocna.

Radca prawny prowadzi także postępowania z udziałem młodocianych i nieletnich.

Niezależnie od tego, jakie podłoże mają sprawy karne, informacji na ich temat można zasięgnąć u prawnika. Warto zwrócić uwagę na jego specjalizację. W Koninie reprezentowaniem klientów we wspomnianych procesach sądowych zajmuje się m.in. kancelaria prawna, która prowadzona jest przez Zuzannę Gadzinowską-Hypki.