Podział majątku Konin

Po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej (na skutek rozwodu lub wskutek zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej – co jest możliwe także w trakcie trwania małżeństwa) jedną z kluczowych kwestii jest podział majątku. Powinien on być przeprowadzony rzetelnie i sprawiedliwie, co niekiedy jest trudne do zrealizowania bez pomocy specjalisty.

Możliwe jest skonsultowanie wszelkich zagadnień związanych z tą tematyką z kancelarią radcy prawnego – jedną z nich prowadzi w Koninie Zuzanna Gadzinowska-Hypki. Pozwala to na zasięgnięcie informacji na temat samego procesu ustalania własności poszczególnych dóbr materialnych.

Należy też pamiętać o przygotowaniu i zebraniu materiału dowodowego, który będzie wykorzystany w postępowaniu działowym dotyczącym sprawiedliwego rozliczenia mienia pomiędzy małżonkami.

Podział majątku – na czym polega pomoc prawna w tym zakresie?

Najczęściej rozwądzący się małżonkowie, czy też już rozwiedzeni małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia w zakresie wzajemnych rozliczeń majątku wspólnego. Jedną z najczęściej występujących kwestii spornych jest właśnie podział majątku.

Często sprawy majątkowe są skomplikowane, różne masy majątkowe małżonków wzajemnie się przenikają (majątek osobisty, majątek wspólny). Małżonkowie czynią przesunięcia majątkowe pomiędzy różnymi masami majątkowymi i powstają wątpliwości co do sposobu ich podziału. W rozwiązaniu tychże wątpliwości może pomóc prawnik specjalizujący się w tego typu postępowaniach. Jeśli toczą się one przed sądem, niezbędna okazuje się znajomość przez radcę prawnego prawa procesowego oraz materialnego. Często dzięki pomocy radcy prawnego udaje się dojść do porozumienia już na etapie przedsądowym. Jeśli jednak nie jest to możliwe, to konieczne okazuje się wykazanie, jakie dobra wchodzą w skład majątku każdej ze stron i udowodnienie czy zostały nabyte przed zawarciem formalnego związku, czy w jego trakcie etc. Pomocy w przeprowadzeniu tych skomplikowanych procedur udziela radca prawny i może wskazać klientowi dostępne dla niego rozwiązania.

Wsparcie specjalisty obejmuje wszelkie kwestie związane z ustaniem wspólności majątkowej małżeńskiej i dotyczące szeroko rozumianego podziału majątku. Radca prawny reprezentujący stronę może także brać udział w mediacjach między stronami przy polubownym załatwianiu sprawy. Mediacja jest możliwa na etapie przedsądowym, ale można ją przeprowadzić także w toku postępowania sądowego, co może ułatwić i przyspieszyć całą procedurę. Może okazać się, że koniecznym będzie przygotowanie umowy lub ugody między stronami, które może sporządzić właśnie radca prawny. Prawnik poinformuje także, kiedy jakie działania są konieczne. Kancelaria radcy prawnego w Koninie prowadzona przez Zuzannę Gadzinowską-Hypki zajmuje się tego rodzaju postępowaniami.