Wysokość honorarium adwokackiego uzależniona jest od rodzaju sprawy i czasu jej trwania oraz nakładu pracy. Wysokość honorarium ustalana jest z Klientem indywidualnie, przy uwzględnieniu jego potrzeb oraz wymaganego nakładu pracy.

Możliwa jest także wcześniejsza porada prawna w kancelarii, koszt podstawowej porady to 150 złotych. Możliwe są także porady online prowadzone przez radcę prawnego Zuzannę Gadzinowską-Hypki (telefoniczne, video przez Whatsapp).
Jeśli porada prawna dotyczy sprawy, którą poźniej kancelaria będzie prowadzić, to wyżej wymieniony koszt będzie zaliczony na poczet przyszłego honorarium w sprawie.
O tym jaki będzie koszt całego honorarium adwokackiego, klient zostaje poinfromowany przed podjęciem współpracy.

W zależności od uzgodnień z Klientem możliwe jest wybranie różnych sposobów wynagrodzenia:

  1. Jednorazowe ryczałtowe wynagrodzenie za całość postępowania w danej instancji przed sądem, bądź organem administracyjnym.

  2. W sprawach, w których nie jest możliwe jednoznaczne określenie wartości przedmiotu sporu oraz w sprawach polegających na obsłudze podmiotów gospodarczych można zastosować rozliczanie godzinowe za każdą rozpoczętą godzinę pracy Kancelarii. Kwota stawki ustalana jest każdorazowo z poszczególnym zleceniodawcą.

  3. W przypadku stałej obsługi podmiotów gospodarczych stosowane jest także ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne. Kwota wynagrodzenia ustalana jest każdorazowo z poszczególnym zleceniodawcą.

Istnieje możliwość rozłożenia platnosci honorarium na raty lub uzależnienie Jego wysokości w części od powodzenia sprawy w formie tzw. premii za sukces (success fee).

Wynagrodzenie co do zasady nie obejmuje kosztów sądowych i administracyjnych, podatków, kosztów tłumaczeń itp.

Wstępny szacunek wysokości wynagrodzenia można